حسابدار حرفه ای

ویرایش
  • 21,500,000 هزینه کل دوره
  • 68 تعداد جلسات
  • سطح دوره
  • 340 تعداد ساعات
  • مدرس دوره
  • 1395/09/15 تاریخ شروع

در باره دوره

  • با این دوره یک حسابدار حرفه ای برای ورود به بازار کار بشوید

  • پس از گذراندن این دوره تضمینی وارد شغل حسابداری میشوید

  • اساتید و دورس دوره در تصویر دوره قابل مشاهده هستند

مهارت شما پس از گذراندن این دوره

پیش نیاز این دوره