آموزش خصوصي زبان آلماني سطوح A1, A2, B1

ویرایش
  • 21,000,000 هزینه کل دوره
  • 30 تعداد جلسات
  • سطح دوره
  • ٣٠ تعداد ساعات
  • مدرس دوره
  • 1395/09/01 تاریخ شروع

در باره دوره

١ نفر: جلسه اي ٧٠ هزار تومان

هزينه كلاس براي تعداد بيش از يك نفر:

٢ نفر: جلسه اي ٩٠ هزار تومان

٣ نفر: جلسه اي ١٠٠  هزار تومان

٤ نفر: جلسه اي ١١٠   هزار تومان

مهارت شما پس از گذراندن این دوره

پیش نیاز این دوره