سمینار تشریفات

ویرایش

دکتر بیدار بی مغز به نام ترین استاد در زمینه مدیریت روابط عمومی و تشریفات است که با همکاری بسیار خوبی که با این استاد بزرگوار داشتیم توانستیم همایشی بسیار قدرتمند در زمینه تشریفات برگزار کنیم و فیلم این محصول را برای افرادی که به دنبال تشریفات و روابط عمومی بسیار قوی در کسب و کارشان هستند تهیه کردیم