تیم سازی و اثر بخشی گروه های کاری در سازمان

ویرایش

ناپلئون هیل میگوید بدون داشتن تیمی قوی و هدف مشترک بین یک تیم هرگز کسب و کاری موفق نخواهد شد اما این تیم سازی و موفقیت تیمی قوانینی دارد که دکتر ابراهیم زاده در این محصول به شما آموزش میدهد این محصل در موسسه فن آوران حکیم ضبط و تدریس شده است. اهمیت تیم سازی را هرگز دست کم نگیرید